دانلود کلیپ انگیزشی | مانند یک مار پوست بیاندازید

106

کسی که قبلا بودید را رها کنید، بر روی کسی که می خواهید باشید تمرکز کنید و به آن شخص تبدیل بشوید.

تمرکز بر روی هرچیزی بگذارید باعث رشد و بسط پیدا کردن آن چیز میشود.هرچقدر که تمرکز خود را بر روی خواسته های خود بگذارید خواسته هایتان با سرعت بیشتری به زندگی شما وارد می شود. 

ارسال یک پاسخ