کلیپ انگیزشی:آیا میخواهید یک شیر باشید یا یک گوسفند؟!

65

آیا میخواهید یک شیر باشید یا یک گوسفند؟ سلطان جنگل یا یک موجود بی ارزش در گله؟ یک رهبر یا یک پیرو؟ یک رئیس قابل احترام یا برده ی یک رئیس؟ 

ارسال یک پاسخ