بررسی یک تصور اشتباه(مقاومت در مقابل ناخواسته,ناخواسته را ازمن دور میکند)

9

 

اگر در مقابل موارد ناخواسته خیلی مقاومت کنیم,از ما دور میشوند

در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم با اتفاقات وشرایطی که دوست نداریم چه کاری از نظر قانون جذب مورد تایید است را انجام دهیم و از شرایط نادلخواه به سمت دلخواه حرکت کنیم.

 

ما در دنیایی زندگی میکنیم که بر مبنای قانون جذب بنا نهاده شده است.این یعنی جهان پر از نعمت است,نه کمبود ومحرومیت.یعنی به هرچی توجه کنی از همان چیز وارد زندگی ات می شود.به عبارت دیگر,در این جهان پر از نعمت,یعنی جهان مبنی بر قدرت جذب,چیزی به نام <<نه>>وجود ندارد.وقتی به خواسته خود نگاه میکنید و به آن<<بله>> می گویید,

آن را در ارتعاش خود قرار داده و به بخشی از سفارش ارتعاشی خود تبدیل می کنید و در مرکز جذب شما قرار میگیرد؛یعنی کم کم به سوی شما می آید.اما وقتی با صدای بلند فریاد می زنید:<<نه>>,آن را هم در ارتعاش خود قرار می دهید,بخشی از سفارش ارتعاشی و قدرت جذب شما می شود و کم کم به سمت شما می آید

 

شما برای کسی که به او توجه منفی دارید هیچ فایده ای ندارید.وقتی در کسی چیزی میبینید که مشاهده ان احساس بدی در شما ایجاد می کند,احساس منفی شما نشانه آن است که مورد ناخواسته را افزایش میدهید.در مراحل اولیه احساس منفی,فقط احساس ناراحتی میکنید؛اما اگر هم چنان به موارد ناخواسته توجه کنید,به روش های بسیار آشکار وارد زندگی تان می شود.

در هر لحظه هشیاریِ قدرت جذب شما فعال است واین یعنی قانون جذب به ارتعاش فعال شما پاسخ می دهد وشما در حال افزایش آن ها هستید.احساسات شما نشان میدهد که آیا به منبع انرژی مثبت تر نزدیک تر می شوید یا درجهت عکس آن حرکت می کنید.نمی توانید بی حرکت بمانید.اگر بیدار باشید,درفرایند تجلی و رشد قرار دارید.

هرگاه بدانید چه چیزی را نمی خواهید,بیشتر از خواسته خود آگاه میشوید.بنابراین,در یک لحظه وقتی از وضعیت ناگوار خود آگاه می شوید,به طور غیرارادی نسخه ای از وضعیت بهبود یافته خود را به واقعیت ارتعاشی تان منتقل میکنید.حال کار و ارزش شما درقبال ان شخص این است که توجه کامل خود را به اصلاح ان مورد معطوف دارید.وقتی یاد گرفتید این کار را انجام دهید,نه فقط ارزش شما در نظر دیگران افزایش می یابد,بلکه در می یابید که چگونه روابط شما با دیگران به رشدتان کمک میکند.

ارسال یک پاسخ